Сертификати

Предприетите мерки от Вианд ЕАД във връзка с разпростанението на COVID-19, които гарантират сигурността на служителите при непрекъснатия производствен процес при производството на комбинирани фуражи за различни видове и категории животни

виж целия документ

Удостоверение за регистрация №336/21.03.2017 г на основание на чл.16, ал. 8 от Закона за фуражите

виж целия документ

Удостоверение за одобрение №360/21.03.2017 г на основание на чл.19, ал. 4, точка 1, буква б) от Закона за фуражите

виж целия документ

Политика за безопасност на фуражите на Вианд ЕАД

виж целия документ

ISO 22000_2018 Viand 2020_2023

виж целия документ